Batak city

Hotel/Motel 1545 кв.м., Batak city - Pazardzhik
Продажа
1,250,000 €
Batak city
Территория: 1545m2
House 240 кв.м., Batak city - Pazardzhik
Продажа
110,000 €
Batak city
Территория: 240m2
Building plot 912 кв.м., Batak city - Pazardzhik
Продажа
45,600 €
Batak city
Территория: 912m2
House 120 кв.м., Batak city - Pazardzhik
Продажа
128,000 €
Batak city
Территория: 120m2